نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه نهایی و تکمیل شده ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات


به اطلاع می رساند  با پیگیری های صورت گرفته اصلاحیه نهایی و تکمیل شده ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان  و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتبه شرح زیر جهت آگاهی ایفاد می گردد:

ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحد های پژوهشی و فناوری  ومهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد  در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی  و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.