نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب مشاور

انتخاب مشاور در اجرای سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز

شرکت گاز در نظر نیازمند مشاور جهت نظارت بر عملکرد پیمانکار در زمینه اجرای سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز می باشد شرکت هایکه می توانند در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند میتوانند به واحد امور موسسات مراجعه نمایند.

در ضمن مشاور می بایست دارای حداقل تخصص های ذیل باشد:

1- کارشناس برق در زمینه تخصصی ابزار دقیق و کنترل

2- کارشناس برق در زمینه تخصصی اتوماسیون و تابلوهای  کنترلی

3- کارشناس نرم افزار  کامپیوتر

4- کارشناس برق در زمینه تخصصی مخابرات و ارتباطات رادیویی

5- مشاور می بایست  سوابق مشاب  در زمینه سیستم های اسکادا و مانیتورینگ داشته باشد.