نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر آگهی رسمی تغییرات شرکت

آگهی نغیرات

با توجه به نزدیک شدن زمان تمدید قرارداد استقرار شرکت های چند مستاجره در پارک، شرکت هایی دارای تغییرات در ساختار حقوقی شرکت می باشند، می بایست قبل از تمدید قرارداد نسبت ارائه آگهی رسمی تغییرات شرکت اقدام نموده تا مراتب حقوقی و اداری مورد نیاز در پارک انجام گیرد. لطفا آگهی ها و مدارک مربوطه به صورت نسخه برابر با اصل شده در واحد حقوقی پارک به امور موسسات تحویل داده شود.