نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توانمندیهای شرکتهای حوزه نرم برای مدیر پژوهش و فناوری شرکت گازبدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه ای در خصوص ارائه توانمندیهای شرکتهای حوزه نرم برای مدیر پژوهش و فناوری شرکت گاز در حال برنامه ریزی است. شرکتهای فناور در صورت تعامل با وزارت نفت یا شرکت ملی گاز می توانند سوابق اجرایی خود را تا پایان روز یکشنبه 7 خردادماه 96 به دفتر معاونت ارائه نمایند.
با ارزوی موفقیت - امور موسسات