نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه تشخیص و احراز فعالیت های واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

نظر مشورتی

با عنایت به به تصریح اصلاحیه ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات مصوب 16/12/94 هیات محترم وزیران، نحوه تشخیص و احراز فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری مهندسیمستقر در پارک ها علم و فناوری با" مدیریت پارک علم و فناوری "است بنابرا اشخاصحقیقی و حقوقی فعال در ی واحد ها  از تاریخ صدور موز فناوری ازسوی مدیریت پارک تا سقف بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و داراییی موضوغ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381 با اصلاحات بعدی معاف هستند.