نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش ضمانت نامه های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)


 با توجه به مصوبه شماره 101017/ت48002ک مورخ92/5/2  درمورد صدور ضمانت نامه توسط صندوق حمایتاز تحقیقات  و توسع الکترویک صحا دشمار تضامین معتبر دولتی قرار دارد.

اطلاعات بیشتر اتوماسیون اداری