نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

انجمن حسابداری یزد در نظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، کارگاه آموزشی  " اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم  با حضور استاد دوانی  در تاریخ 31 فروردین برگزار نماید. محل برگزار این کارگاه اتاق بازرگای یزد می باشد.

متقاضیان می توانندجهت ثبت نا به وب سایت www.yazdacc.ir مراجعه نمایند.